BK Plastic Surgery Hospital
Korea   China   English   Japan   Mongolia  
Vietnam   Thai   Indonesia   Singapore   Russia
태국
BK Plastic Surgery
home map email
bk medical group Aesthetic Clinic
 
 
introduce BK plastic surgery center before&after service consultation map of BK
 
   
 

bk plastic surgery hospital
 

  E-mail
  english@bkhospital.com

 

 

 

1) ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ล่าสุดทางการแพทย์

อุปกรณ์ล่าสุดทางการแพทย์ประกอบด้วยเครื่อง CT
แสกนแบบสามมิติ (3D) และถังไนโตรเจน เราวินิจฉัยสภาวะของคนไข้ได้อย่างแม่ยำด้วยอุป
กรณ์ทางการแพทย์ล่าสุดอย่างเครื่อง CT แสกนสามมิติ,
ถังไนโตรเจน และอื่นๆ ก่อนเริ่มกระบวนการ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอัตราในการประสบความสำเร็จ
เราวางแผนสำหรับทุกกระบวนการโดยขึ้นกับข้อมูลแบบสามมิติเพื่อล
ดระยะเวลาจริงของกระ บวนการและเพิ่มความปลอดภัย เราสร้างผ
ลลัพธ์ของการศัลยกรรมที่ดีที่สุดโดยการเก็บรักษาเนื้อเยื่อไ
ขมันอย่างปลอดภัยด้วยระบบความเย็นในการใช้ถังไนโตรเจน

2) ระบบการวางยาสลบที่ปลอดภัยและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

เรามีหลักการที่จะให้วิสัญญีแพทย์จะต้องอยู่ร่วมในกร
ะบวนการทั้งหมดระหว่างการผ่าตัด เพื่อที่จะป้องกันเหต
ุการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ระหว่างการผ่าตัด เราไม่เพียงจัดเรื่องการวางยาสลบที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนเท่านั้น เรายังใช้อุปกรณ์ในการวางยาสลบที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลเพื่อดำ
เนินการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

3) ระบบสร้างไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ

เราติดตั้งระบบเพื่อการสร้างกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อที่จะป้องกันคน
ไข้อย่างเต็มที่ระหว่างการผ่าตัดและการรักษาจากการเกิดเหตุกาณ์ที่ค
าดไม่ถึงจากภัยธรรมชาติ หรือการเกิดไฟฟ้าดับจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ.

 

 
 
 
add โทรระหว่างประเทศ : +82-10-8626-8896 / Email:english@bkhosptal.com
BK Building, 106 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea ( รถไฟใต้ดินสาย 3, ทางออกที่ 2 ของสถานี Sinsa )
Copyright(c) www.bkhospital.com All Rights Reserved.